Program

Program dla doktorantów , którzy  rozpoczną studia w roku akademickim 2014/2015


Oferta Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich (IHSD) zakłada szczególny profil przygotowania edukacyjnego, uzyskanego w ramach programu planowanego w znacznym stopniu w sposób indywidualny przez doktoranta - w konsultacji z opiekunem naukowym. Program ten realizowany będzie w ramach tematycznych bloków zagadnień na trzech różnych poziomach specjalizacji, jakie umożliwiają Wydziały: Filozoficzno-Historyczny, Filologiczny oraz Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalistyczne przygotowanie; szeroka, wielowymiarowa i interdyscyplinarna edukacja humanistyczna; wreszcie możliwość wyboru poszczególnych przedmiotów przez doktoranta pozwolić ma na przekazanie mu wszechstronnej i pogłębionej wiedzy oraz wykształcić u niego postawę życiowej zaradności i przedsiębiorczości, ułatwiającą odnalezienie się na rynku pracy polskim i europejskim po zakończeniu studiów. Interdyscyplinarne wykształcenie i indywidualizacja toku studiów przyczyniać się będzie do kształtowania współczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy, decyzyjnej samodzielności jednostek i ich obywatelskiej aktywności; będzie też promować postawę otwartości na wyzwania współczesności u absolwentów.

1. Obszary wiedzy:

- Obszar Nauk Społecznych

- Obszar Nauk Humanistycznych

Dziedziny Nauki:

- Dziedzina Nauk Humanistycznych

- Dziedzina Nauk Społecznych

Dyscypliny naukowe:

- Etnologia,

- Filozofia,

- Historia,

- Językoznawstwo

- Literaturoznawstwo

- Nauki o polityce

2. Ogólne efekty kształcenia:

- w zakresie wiedzy:

- ma pełną wiedzę o charakterze nauk społecznych i humanistycznych, ich wzajemnych relacjach i specyficznej metodologii,

- zna biegle terminologie nauk humanistycznych i społecznych,

- ma pełną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, i cywilizacji, istocie społecznej i podmiocie procesów historycznych,

- dysponuje szeroką wiedzą o relacjach między strukturami instytucjami społecznymi w różnych rejonach świata,

- ma głęboką wiedzę o odmiennościach w zakresie norm kulturowych i etycznych występujących w różnych kręgach kulturowych oraz na temat systemów norm i reguł organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowości,

- dysponuje wiedzą o źródłach, procesach przemian i różnicowania się kulturowego cywilizacji

- w zakresie umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i warsztatu naukowego właściwego dla danej dyscypliny,

- umie wykorzystywać narzędzia badawcze, opracowywać i prezentować wyniki badań w postaci artykułów, wystąpień na konferencjach, projektów oraz książek.

- potrafi wykorzystać swoją wiedzę w celu budowania zespołów badawczych inicjujących oryginalne projekty,

- posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz jej zastosowania w sytuacjach profesjonalnych.

- w zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, rozumiejąc konieczność przyjmowania różnych ról,

- jest w stanie odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań,

- myśli i działa w sposób przedsiębiorczy,

- potrafi nawiązywać kontakty i współpracować na forum międzynarodowym oraz dużych organizacji naukowych i instytucji społecznych,

- docenia wartość ustawicznego kształcenia się,

- trafnie identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym zawodem.

3. Program studiów doktoranckich:

Studenci muszą zaliczyć co najmniej 630 godz. zajęć w ciągu 4 lat: w tym 360 zajęć seminaryjnych po 120 godz., w I, II, i III roku, 240 h seminariów doktorskich (w I, II, III i IV roku) oraz 30 h zajęć z dydaktyki w I roku według następującego schematu:

 

ZAJ. SPECJALIST.

wybierane

SEMINARIUM

DOKTORSKIE.

 

Razem

 

sem.1

sem.2

 

sem.1

sem.2

 

 

I

2 x 30g

2 x 30g

120

30 g

30 g

60

180

II

2 x 30g

2 x 30g

120

30 g

30 g

60

180

III

2 x 30g

2 x 30g

120

30 g

30g

60

180

IV

 

 

 

30g

30g

60

60

Razem

360

240

600

+30 godzin zajęć z dydaktyki (I rok studiów)

Razem: 630 godzin

Program studiów zob zał nr 1

Siatka zajęć 2014/2015

Siatka zajęć 2015/2016

 

Program prowadzonych na Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiach Doktoranckich zajęć przejrzyście pokazuje, że przedmioty mają charakter interdyscyplinarny i będą prowadzone przez pracowników Wydziału: Filozoficzno-Historycznego , Filologicznego oraz Studiów Międzynarodowych i Politologii.

Liczebność zatrudnienia na wyżej wymienionych wydziałach gwarantuje możliwość obsługi dydaktycznej studiów.

4. Forma studiów – stacjonarne (nieodpłatne)

5. Czas trwania – 4 lata

6. Lista jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących studia w tej samej dyscyplinie naukowej:

Żadna z jednostek organizacyjnych uczelni nie prowadzi humanistycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich. Na Wydziale Filozoficzno-Historycznym funkcjonuje Studium doktoranckie, którego absolwenci otrzymują stopień doktora w dziedzinach historia, filozofia, etnologia; Studium to nie ma charakteru interdyscyplinarnego.


 

Program dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w latach akademickich: 2012/2013 i 2013/2014


Oferta Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich (IHSD) zakłada szczególny profil przygotowania edukacyjnego, uzyskanego w ramach programu planowanego w znacznym stopniu w sposób indywidualny przez doktoranta - w konsultacji z opiekunem naukowym. Program ten realizowany będzie w ramach tematycznych bloków zagadnień na trzech różnych poziomach specjalizacji, jakie umożliwiają Wydziały Filozoficzno-Historyczny oraz Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalistyczne przygotowanie; szeroka, wielowymiarowa i interdyscyplinarna edukacja humanistyczna; wreszcie możliwość wyboru poszczególnych przedmiotów przez doktoranta pozwolić ma na przekazanie mu wszechstronnej i pogłębionej wiedzy oraz wykształcić u niego postawę życiowej zaradności i przedsiębiorczości, ułatwiającą odnalezienie się na rynku pracy polskim i europejskim po zakończeniu studiów. Interdyscyplinarne wykształcenie i indywidualizacja toku studiów przyczyniać się będzie do kształtowania współczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy, decyzyjnej samodzielności jednostek i ich obywatelskiej aktywności; będzie też promować postawę otwartości na wyzwania współczesności u absolwentów.

1. Obszary wiedzy:

- Obszar Nauk Społecznych

- Obszar Nauk Humanistycznych

Dziedziny Nauki:

- Dziedzina Nauk Humanistycznych

- Dziedzina Nauk Społecznych

Dyscypliny naukowe:

- Etnologia,

- Filozofia,

- Historia,

- Nauki o polityce

2. Ogólne efekty kształcenia:

- w zakresie wiedzy:

- ma pełną wiedzę o charakterze nauk społecznych i humanistycznych, ich wzajemnych relacjach i specyficznej metodologii,

- zna biegle terminologie nauk humanistycznych i społecznych,

- ma pełną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, i cywilizacji, istocie społecznej i podmiocie procesów historycznych,

- dysponuje szeroką wiedzą o relacjach między strukturami instytucjami społecznymi w różnych rejonach świata,

- ma głęboką wiedzę o odmiennościach w zakresie norm kulturowych i etycznych występujących w różnych kręgach kulturowych oraz na temat systemów norm i reguł organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowości,

- dysponuje wiedzą o źródłach, procesach przemian i różnicowania się kulturowego cywilizacji

- w zakresie umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i warsztatu naukowego właściwego dla danej dyscypliny,

- umie wykorzystywać narzędzia badawcze, opracowywać i prezentować wyniki badań w postaci artykułów, wystąpień na konferencjach, projektów oraz książek.

- potrafi wykorzystać swoją wiedzę w celu budowania zespołów badawczych inicjujących oryginalne projekty,

- posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz jej zastosowania w sytuacjach profesjonalnych.

- w zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, rozumiejąc konieczność przyjmowania różnych ról,

- jest w stanie odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań,

- myśli i działa w sposób przedsiębiorczy,

- potrafi nawiązywać kontakty i współpracować na forum międzynarodowym oraz dużych organizacji naukowych i instytucji społecznych,

- docenia wartość ustawicznego kształcenia się,

- trafnie identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym zawodem.

3. Program studiów doktoranckich:

Studenci muszą zaliczyć co najmniej 540 godz. zajęć w ciągu 4 lat: w tym 450 zajęć seminaryjnych po 150 godz., w I, II, i III roku oraz 90h seminariów doktorskich (począwszy od semestru 2 roku III) wg następującego schematu:

 

 

ZAJ. SPECJALIST.

wybierane

SEMINARIUM

DOKTORSKIE.

 

S

 

sem.1

sem.2

 

sem.1

sem.2

 

 

I

3 x 30g

2 x 30g

150

 

 

 

150

II

3 x 30g

2 x 30g

150

 

 

 

150

III

3 x 30g

2 x 30g

150

 

30g

30

180

IV

 

 

 

30g

30g

60

60

S

450

90

540

Szczegółowy program studiów zob zał nr 1.

Siatka zajęć

 

Program prowadzonych na Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiach Doktoranckich zajęć przejrzyście pokazuje, że przedmioty mają charakter interdyscyplinarny i będą prowadzone przez pracowników następujących wydziału Filozoficzno-Historycznego oraz Studiów Międzynarodowych i Politologii.

Liczebność zatrudnienia na wyżej wymienionych wydziałach gwarantuje możliwość obsługi dydaktycznej studiów.

4. Forma studiów – stacjonarne (nieodpłatne)

5. Czas trwania – 4 lata

6. Lista jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących studia w tej samej dyscyplinie naukowej:

Żadna z jednostek organizacyjnych uczelni nie prowadzi humanistycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich. Na Wydziale Filozoficzno-Historycznym funkcjonuje Studium doktoranckie, którego absolwenci otrzymują stopień doktora w dziedzinach historia, filozofia, etnologia; Studium to nie ma charakteru interdyscyplinarnego.